ریموت و شاسی های جرثقیل اسامی بسیار شناخته شده در صنعت جرثقیل می باشند.
شاسی های قدیمی مورد استفاده در این صنعت معایبی فراوانی داشتند که بارزترین آنها انعطاف کم و نزدیک بودن اپراتور به دستگاه مورد استفاده بود.
امروزه با پیدایش ریموت های بیسیم جرثقیل که مهم ترین ویژگی این تجهیزات بی سیم بودن آنها می […]