سوکت های ۲ شاخه


سوکت های دو شاخه در جریان ۱۶ آمپر و در انواع نری سیار ، مادگی سیار و مادگی تابلویی

 موجود می باشند.

دارای درجه حفاظتی IP65

سیم گیر های داخلی بسیار مرغوب

دارای کابل گیر های مناسب برای انواع کابل

 

 

E-012

Current(A): 16  A

~Voltage(V): 220-380 V

Protection degree: IP ۵۴

Description: Plug

Earth contact

 

DSCN4269      DSCN4268

  نری سیار ۱۶ آمپر ۲ شاخه


E-112

Current(A): 16  A

~Voltage(V): 220-380 V

Protection degree: IP ۵۴

Description: Panel mounting straight socket

Earth contact

 

DSCN4260     DSCN4258

 

مادگی تابلویی ۱۶ آمپر ۲ شاخه


E-212

Current(A): 16  A

~Voltage(V): 220-380 V

Protection degree: IP ۵۴

(Description: Coupler (connector

Earth contact

 

DSCN4263   DSCN4261

مادگی سیار ۱۶ آمپر ۲ شاخه